1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 619 ods.2 a nasl. Občianskeho zákonníka).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
  3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
  4. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky.
  5. Pre reklamáciu " Môžete použiť nasledovný formulár tu. V tomto formulári je potrebne uviesť všetky polia ktoré sú povinné. Na základe odoslania tohoto formulára Vám internetový obchod (aj predajňa Vikea) čo najkratšom čase vyhovie vašej reklamácií. Bez zbytočných naťahovačiek a odkladania reklamácie.
  6. V prípade reklamácie bez uvedenia dôvodu do 14 dní od nákupu tovaru, internetový obchod ako aj  predajňa Vikea Vám okamžite vráti peniaze za nakúpený tovar bez zbytočných naťahovačiek. V prípade reklamácie cez e-shop Vikea, prosíme zákazníkov aby tovar neposielali na dobierku. Takýto tovar nebude prevzatý a bude ignorovaný.  
  7. V prípade reklamácie priameho výrobku Vikea v predajni Vikea, peniaze za nákup budú vrátené okamžite. (Týka sa to reklamácie bez uvedenia dôvodu do 14 dní od nákupu)
  8. V prípade reklamácie iného výrobcu ako je Vikea, reklamácia bude vybavená max. do 30 dní od prevzatia reklamácie. O prevzatí reklamácie bude vystavený protokol, kde všetky požiadavky zákazníka budú poznačené ako aj spôsob vybavenia reklamácie.Reklamáciu si môžete vybaviť aj na tomto odkaze www.vikea.eu/reklamacia (ak cez tento formulár chcete vybaviť reklamáciu za tovar kúpený priamo v predajni Vikea, prosím namiesto ID objednávky uveďte číslo pokladničného bloku, namiesto dátumu objednávky uveďte dátum nákupu v predajni a kód produktu uveďte 0001.)Portál www.vikea.eu ako aj predajňa Vikea si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok meniť a dopĺňať. Preto naším zákazníkom odporúčame tento reklamačný poriadok sledovať. 


Posledná zmena bola dňa: 1.09.2016